top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Sensori, hierna te noemen “de Behandelaar”.

2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.

3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: de Behandelaar. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van de Behandelaar.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke klachten van Opdrachtgever tegen te gaan dan wel te verminderen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘in het licht’ van deze bepalingen.

7. Indien de Behandelaar niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Behandelaar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Behandelaar en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst


1. Hieronder wordt verstaan dat de Opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de Behandelaar tot een enkele dan wel volledige behandeling.

2. De Behandelaar is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door de Behandelaar verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 3. Prijzen

1. De Opdrachtgever wordt geacht de door de Behandelaar gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.


2. Betaling dient te geschieden direct voor of op de dag van behandeling, altijd binnen 14 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer.


3. De Behandelaar is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door de Behandelaar verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan Opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.


4. Voor een restitutie, exclusief de in artikel 3.10 genoemde aanbetaling, dient opdrachtgever minstens veertien volle dagen vóór de lokale starttijd van de behandeling annuleren. Als de cliënt minder dan veertien dagen voor aankomst annuleert, worden 50% van de kosten gerestitueerd.


5. Het wijzigen van boekingen kan vaak kosteloos, behandeldata moeten minstens veertien dagen voor aankomst gewijzigd worden. Wijzigen en annuleren gebeuren schriftelijk per email.


6. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door de Behandelaar, bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.

7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.


8. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


9. Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de Opdrachtgever van alle bestelde goederen. Door de Behandelaar geleverde goederen kunnen niet retour worden gebracht of omgeruild ongeacht de staat van de verpakking. 10. De overeenkomst voor een Kickstartweek komt tot stand na aanbetaling aan de Behandelaar ter hoogte van €250. Indien Opdrachtgever de behandeling wenst te annuleren, ontvangt Opdrachtgever restitutie van het reeds betaalde bedrag, met uitzondering van deze aanbetaling.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

1. De Behandelaar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld onderliggende problematiek, zwangerschap of mogelijke zwangerschap) of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Behandelaar worden verstrekt. De Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Behandelaar is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.


3. De Behandelaar is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.


4. De Behandelaar is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.


5. Indien de Behandelaar aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Behandelaar beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de behandeling. De aansprakelijkheid van de Behandelaar is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.


6. De behandelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.


7.Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of uw nek gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode. Bent u zwanger of van plan om zwanger te worden dan raden wij aan om een arts of specialist te raadplegen of u deze behandeling kunt volgen.


8. Behandelaar zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.


9.Behandelaar onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis opgedaan als ervaringsdeskundige en werkervaring als trainer.


10. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij aan ons verstrekt, zodat wij de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kunnen voeren.


11. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is de Behandelaar voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

Artikel 5. Toepasselijk recht en geschillen


1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing.


2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


3. De rechter in de vestigingsplaats van de Behandelaar is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Behandelaar het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 6. Persoonsgegevens en bescherming privacy


1. Behandelaar legt uitsluitend persoonlijke informatie vast in de administratie die relevant zijn voor de behandeling, en de afhandeling daarvan. De persoonsgegevens verwerkt worden zijn de naam, telefoonnummer, e-mailadres en woonadres. Naast deze gegevens zal ook informatie zijn betreffende medisch verleden, beperkingen en klachten.


2. Alle informatie die opdrachtgever en behandelaar uitwisselen voor, tijdens en na de behandeling zelf blijven strikt vertrouwelijk.


3. De klantgegevens worden opgeslagen zoals u onze klant bent. Als u niet langer onze klant bent, uw gegevens na 2 jaar worden uitgesloten.


4. Zonder toestemming van de opdrachtgever zal deze nooit aan derden worden verstrekt. Opdrachtgever kan altijd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming vragen om inzage, wijziging of verwijdering van hun persoonlijke gegevens.

Artikel 7 Wijziging voorwaarden


1.De toepassing van de laatste versie zoals bekend bij het starten van de behandelovereenkomst is geldend voor de hele duur van de behandeling.

Algemene voorwaarden: Tekst
bottom of page